Quy định bình luận địa điểm

1. Quy định chung

  • Bạn có thể bình luận trên nhiều đánh giá khác nhau.
  • Đánh giá không tuân thủ những nguyên tắc bên dưới sẽ bị Diachibotui loại bỏ.

2. Nội dung bình luận phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Không chứa các thông tin quảng cáo
  • Không vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
  • Không vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.
  • Không chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
  • Không phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.
  • Nội dung tin đăng bị sai font chữ, phá vỡ giao diện của website.