Quy định chung

  • Khách: là cá nhân có thể nhìn thấy được tất cả thông tin địa điểm, địa chỉ mà người dùng đã chia sẻ
  • Thành viên: là cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Daichibotui.com